castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


Tertulia del día 3 de febrer de 2012: LA MENT I EL CERVELL

El divendres, 3 de febrer, puntualment a les 19.00 hores, farem la tradicional tertúlia d’Ateus de Catalunya al Cafè Restaurant Estruch al carrer Bailen, 219, (a l’alçada d’Antoni Maria Claret). Com és habitual la participació serà totalment oberta als socis i simpatitzants, i no cal confirmar l’assistència. Hi haurà la possibilitat, per a aquells que ho desitgin, de continuar després la conversa amb un sopar lleuger al mateix local o en algun restaurant proper, sense guió previ i amb tota la llibertat que permet la informalitat de la situació.

Els mitjans de transport públic més propers al “Café Restaurant Estruch” són les línies 4 (parada Joanic) i 5 (parada Verdaguer) del metro, i les línies d’autobús 15, 20, 45, 47, 55 i 114.

Qui hagi assistit a les nostres tertúlies, sap que tractem temes que des de la perspectiva dels Ateus de Catalunya, considerem de gran importància, a efectes de millorar la “salut” social i política de la nostra societat. Així, hem tractat algunes qüestions de caràcter històric, o directament vinculades a qüestions religioses o polític-religioses, i també, temàtiques que es situen en els camps de la filosofia, de la psicologia o de la sociologia. La dificultat és variada, però pensem que globalment, la satisfacció és positiva.

Aquest mes, tractarem d’una temàtica ben complexa i difícil, es tracta de la MENT I EL CERVELL. Ens diu Emiliano García García, en les primeres línies de la introducció del seu llibre Mente y Cerebro, que des de fa alguns anys, aquesta temàtica, s’està abordant des de la: “Neurociència, Neuropsicologia, Neurolingüística, Psicologia evolucionista, Psicologia evolutiva, Psicologia cognitiva , Intel.ligència artificial, Antropologia o Filosofia “. La qüestió, “es transversal a moltes ciències i disciplines”.

Estem, en tractar del problema Ment-Cervell, davant d’una qüestió polèmica que planteja interrogants des de diferents àmbits com la religió, la filosofia o les ciències. Les religions ofereixen respostes a les qüestions sobre l’origen, la naturalesa i el destí del ser humà. La filosofia ens proposa un coneixement racional de la “realitat” i considera la naturalesa de l’home des de plantejaments monista o dualista, materialistes o espiritualistes. Les ciències cognitives, i molt particularment les neurociències, aborden amb noves teories la naturalesa dels processos mentals, els pensaments, els afectes, la consciència.

Al problema MENT-CERVELL es fa referència des de altres denominacions, que introdueixen confusions en no estar ben delimitats els conceptes que utilitzen, ens estem referint a dualitats com ara: matèria-esperit, cos-ànima, cos-ment, materials consciència , físic-psíquic, fisiològic-psicològic, cervell-conducta.

A la tertúlia tractarem la dualitat monisme-dualisme´, ja que des de la perspectiva de l’ateisme, creiem important, aclarir aquest parell d’enfocaments.

Amb el concepte de Monisme designem les teories segons les quals hi ha un sol tipus de realitat o substància. El monisme psicofísic parteix del supòsit que els processos mentals són propietats de determinades estructures mentals, concretament del sistema nerviós i el cervell. La complexitat augmenta, quan es considera que no existeix un mer monisme fisicista (aquell monisme que sosté que no existeix el mental i que tot és material en sentit físic), sinó que hi ha un monisme “emergent”, que considera que el cervell no és mera entitat física, sinó una estructura biològica especialment complexa i amb propietats particulars. La totalitat és més que la suma de les parts

Què és la consciència?. Com explicar la consciència des d’una perspectiva dualista?.

La preguntes són infinites, unes se succeeixen a altres, i les respostes no són fàcils. Per als qui mirem “el món”, des de una perspectiva atea, el debat ideològic, el debat en el camp de les idees, acompanyats per les aportacions de les ciències, ens és imprescindible.

A les nostres tertúlies, atès el caràcter de les mateixes, només podem abordar aquestes qüestions breument però pensem que en socialitzar els nostres punts de vista, estimulem l’interès pels mateixos

Referències bibliogràfiques n’hi ha infinites, potser ens puguin servir un parell d’elles:

MENTE Y CEREBRO
Emiliano Gràcia Gràcia
Ed Síntesi, 2001

LAS PSEUDOCIENCIAS ¡ VAYA TIMO !
Mario Bunge
Ed Laetoli 2010

El viernes, 3 de febrero, puntualmente a las 19.00 horas, haremos la tradicional tertulia de Ateos de Cataluña en el Café Restaurant Estruch en la calle Bailen, 219, (a la altura de Antoni Maria Claret). Como es habitual la participación será totalmente abierta a los socios y simpatizantes, y no es necesario confirmar la asistencia. Habrá la posibilidad, para aquellos que lo deseen, de continuar después la conversación con una cena ligera en el mismo local o en algún restaurante cercano, sin guión previo y con toda la libertad que permite la informalidad de la situación.
Los medios de transporte público más cercanos al “Café Restaurant Estruch” son las líneas 4 (parada Joanic) y 5 (parada Verdaguer) del metro, y las líneas de autobús 15, 20, 45, 47, 55 y 114.

Quien haya asistido alguna vez a nuestra tertulia, sabe que tratamos temas que desde la perspectiva de los Ateos de Catalunya, consideramos de gran importáncia, a efectos de mejorar la “salud” social y política de nuestra sociedad. Así, hemos tratado algunas cuestiones de caracter histórico, o directamente vinculadas a cuestiones religiosas o político-religiosas, y finalmente, temáticas que se situan en los campos de la filosofía, de la psicológia o de la sociología. La dificultad es variada, pero pensamos que globalmente, la satisfacción es positíva.

Este mes, trataremos de una temática bien compleja, y difícil de tratar, se trata de la MENTE Y EL CEREBRO. Nos dice Emiliano García García, en las primeras líneas de la introducción de su libro Mente y Cerebro, que ndesde hace algunos años, esta temática, se esta abordando desde la, ” Neurociéncia, Neuropsicología, Neurolingüística, Psicología evolucionista, Psicología evolutiva, Psicología cognitiva, Inteligéncia artificial, Antropología o Filosofía”. La cuestión, continua deciendonos, ” es transversal a muchas ciencias y disciplinas”.

Estamos, al tratar del problema Mente-Cerebro, ante una cuestión polémica que plantea interrogantes desde diferentes ámbitos como la religión, la filosofía o las ciencias. Las religiones ofrecen respuestas a la cuestiones sobre el origen , la naturaleza y el destino del ser humano. La filosofía se propone un conocimiento racional de lo real y considera la naturaleza del hombre desde planteamientos MONISTAS o DUALISTAS, materialistas o espiritualistas . Las ciencias cognitivas, y muy particularmente las neurociencias, abordan con nuevas teorías la naturaleza de los procesos mentales, los pensamientos, los afectos, la conciencia.

Al problema MENTE- CEREBRO se hace referencia desde otras denominaciones, que introducen confusiones, al no estar bien delimitados los conceptos que se utilizan, nos estamos referiendonos a dualidades tales como: materia-espíritu, cuerpo-alma, cuerpo-mente, materia-conciencia, físico-psíquico, fisiológico-psicológico, cerebro-conducta.

En la tertulia trataremos la dualidad monismo-dualismo. Desde la perspectiva del ateismo, creemos importante, clarificar este par de enfoques.

Con el concepto de MONISMO designamos las teorías según las cuales hay un solo tipo de realidad o sustancia. El monismo psicofísico parte del supuesto de que los procesos mentales son propiedades de determinadas estructuras mentales, concretamente del sistema nervioso y el cerebro. La complejidad aumenta, cuando se considera que no existe un mero monismo fisicista (aquel monismo que sostiene que no existe lo mental y que todo es material en sentido físico), sino que existe un monismo ” emergente “, que considera que el cerebro no es mera entidad física, sino una estructura biológica especialmente compleja y con propiedades particulares. La totalidad es más que la suma de sus partes.

¿Qué es la conciencia?, ¿Cómo explicar la conciencia desde una perspectiva dualista?
Las preguntas son infinitas, unas se suceden a otras, y las respuestas no son fáciles. Para quienes miramos “el mundo”, desde una perspectiva atea, el debate ideológico, el debate en el campo de las ideas, acompañados por las aportaciones de las ciencias, nos es imprescindible.

En nuestras tertulias, dado el carácter de las mismas, solo podemos abordar estas cuestiones brevemente pero pensamos que al socializar nuestros puntos de vista, estimulamos el interés por los mismos.

Referencias bibliográficas las hay infinitas, quizás nos puedan servir un par de ellas:

MENTE Y CEREBRO
Emiliano García García
Ed. Síntesis, 2001

LAS PSEUDOCIENCIAS ¡VAYA TIMO !
Mario Bunge
Ed. Laetoli 2010

Publicat el 30 Enero 2012 per Padc | Arxivat a Ateus, Novedades, Tertulias