castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies Tertúlies Tertulias Ateus trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ “ATEUS DE CATALUNYA”

Estatuts de l’Associació ATEUS DE CATALUNYA

Aprovats el solstici d’hivern de 1994

Modificats a l’equinocci de tardor de 1997

Modificats el solstici d’hivern de 2011

Inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 16.480, Secció primera del registre de Barcelona.

Associació d’Ateus de Catalunya. Estatuts

Preàmbul

Davant la constatació de l’efímer de la vida i la incertesa que desperta la mort, els éssers humans ens interroguem, de forma recurrent, sobre les grans qüestions que afecten la nostra existència. Solem donar a aquestes preguntes respostes molt diverses, respostes que sovint es forgen en el nostre cervell de manera emotiva, sense cap tipus de fonament racional. Són respostes basades en la tradició, en l’aprenentatge, en l’acceptació acrítica de l’autoritat, en l’adhesió intuïtiva.

No obstant això, bona part dels éssers humans també considerem que és possible respondre de forma consistent, ponderada i racional a aquests consideracions. L’ésser humà és un animal que es caracteritza per les seves capacitats afectives, que viu i sent en el món, i això és sovint el que li proporciona major satisfacció vital, però és també un ésser que destaca per la seva capacitat de raonar, d’analitzar de forma lògica la informació que rep del seu entorn i d’extreure conclusions que li permeten acostar-se al coneixement intrínsec de la realitat, i aquest és un potencial que no podem desaprofitar si de veritat volem donar una resposta plausible a les qüestions fonamentals de l’existència.

Aquesta capacitat potencial de raonar, per ser realment efectiva, s’ha de posar en pràctica amb responsabilitat, amb el major grau de rigor possible, però per si sol això tampoc és suficient: també ha de poder exercir de manera autònoma, amb total independència i sense restriccions de cap índole, és a dir, requereix d’un entorn on hi hagi llibertat per pensar. Només mitjançant l’exercici de la consciència lliure estarem en condicions d’arribar a conèixer la realitat última de la natura i, en conseqüència, del propi ésser humà. Estem convençuts que la natura és assequible al coneixement, tant com per suposar que amb el transcurs dels segles puguem reduir progressivament l’àmbit del desconegut i arribar a fer més suportable l’existència de l’ésser humà, satisfer les seves necessitats vitals i millorar les seves expectatives personals, per tal de fer més agradable el seu trànsit per la vida.

Encara que el coneixement per si sol no millorarà les nostres condicions de vida si hem de reconèixer que el progrés és hereu del coneixement. És cert que els éssers humans, com a espècie, mostrem en massa ocasions un comportament poc coherent en el respecte cap als nostres semblants, cap a l’equilibri demogràfic i cap a preservar l’equilibri del medi que ens sustenta, fins i tot fins arribar a posar en perill la nostra pròpia supervivència. Al llarg de la història els éssers humans hem progressat tecnològicament de forma notable, mentre que en l’àmbit social el nostre avanç ha estat molt menys significatiu, menys sensible. Amb excessiva freqüència els interessos particulars s’han imposat sobre les necessitats col·lectives i l’egoisme ha induït a buscar el propi i immediat benefici en detriment de les condicions de vida dels nostres semblants.

En aquest context, les persones capaces de pensar amb llibertat sense donar les coses per sabudes, de qüestionar les veritats generalment acceptades, de discrepar, si cal, del discurs dominant, de criticar públicament les afirmacions imposades per la tradició, han constituït una avantguarda que ha permès combatre la ignorància i la superstició, i assolir molts dels èxits més remarcables del pensament humà.

Els homes i dones que vam començar aquesta singladura ho fem des de la convicció que els suposats déus i éssers intangibles, els seus intermediaris i els paradisos que ens prometen no aconseguiran la millora d’aquest món, perquè basen tot el seu discurs sobre una enorme ficció i les seves promeses van dirigides principalment a aconseguir l’adhesió acrítica dels seus adeptes, no a descobrir la realitat. Res ens espera després de la mort, perquè amb la fi de la vida deixem senzillament d’existir com a éssers humans i passem a ser matèria desorganitzada, sense alè, sense vida. Només les nostres obres i les nostres eventuals contribucions al coneixement, en definitiva el nostre llegat, romanen.

Les persones que compartim aquesta visió del món estem convençudes que només unint els nostres esforços sobre la base d’una raó lliure de prejudicis i orientada al progrés de tota la humanitat podrem avançar en els camins de la llibertat, la igualtat de drets, la fraternitat, la solidaritat i la pau. Per aconseguir-ho subscrivim aquests estatuts, que pretenen convertir-se en els fonaments per a la construcció d’una unió lliure d’ateus, agnòstics, lliurepensadors, escèptics i racionalistes desitjosos de llegar a les generacions futures un món millor que el que al seu dia vam rebre dels nostres predecessors.

Capítol I. Nom, Objecte Social, Organització

Article 1

El nom de l’Associació és “Associació d’Ateus de Catalunya” (en endavant l’Associació), fundada al solstici d’hivern de 1993.

Aquests estatuts s’ajusten a la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.

Article 2

És objectiu de l’Associació agrupar, sense ànim de lucre, els ciutadans amb una ètica, una moral, uns valors socials i unes normes de conducta atees, democràtiques i tolerants, basats en l’home, la natura, la ciència i els drets humans naturals, desenvolupant en benefici de la col·lectivitat associada, i de la societat en general, les següents finalitats:

 1. Agrupar els ateus

 2. Recollir i coordinar les opinions i les accions dels ateus

 3. Promoure la difusió de l’ateisme

 4. Promoure la difusió i la implantació de la laïcitat

 5. Defensar els drets i les llibertats dels ateus i dels ciutadans en general, especialment la llibertat de consciència

 6. Promoure el progrés social i la solidaritat entre tots els ciutadans

Per a assolir aquestes finalitats, es duran a terme les següents activitats:

 1. Organitzar, gestionar, promoure i participar en actes, manifestacions i activitats de tota mena congruents amb els objectius enunciats.

 2. Promoure activitats culturals, socials, de lleure, de formació i de solidaritat basades en l’ètica i la moral atees.

Article 3

La seu social de l’Associació s’estableix al c. Daoiz i Velarde 30-32, 08028 Barcelona.

Article 4

L’àmbit d’actuació de l’Associació és majoritàriament Catalunya i, per tal d’assolir els objectius socials pot mantenir relacions amb altres entitats i organismes.

Podrà també, previ acord per majoria absoluta de l’Assemblea General, federar-se o confederar-se amb altres entitats del mateix caire, nacionals, estrangeres o internacionals.

Article 5

L’Associació es constitueix en persona jurídica, amb plena capacitat per adquirir, posseir, administrar i alienar béns i drets de tota mena.

Pot contreure obligacions i exercir accions de totes classes, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.

Article 6

Els ingressos de l’Associació provenen de les quotes socials ordinàries i extraordinàries, dels bens patrimonials de l’entitat, de donacions i de subvencions.

Article 7

El pressupost de cada exercici, aprovat per l’Assemblea General, quedarà automàticament prorrogat en acabar l’exercici, cada partida en proporció al temps que duri la pròrroga, fins la celebració d’Assemblea General que aprovi el pressupost següent.

Article 8

Les disposicions normatives de les Assemblees Generals de socis/es, del President i del Consell Consultiu han de ser comunicades als socis i sòcies de forma adient.

CAPÍTOL II. Els socis i sòcies

Article 9

El nombre de socis i sòcies de l’Associació es il·limitat.

Article 10

Poden ingressar com a socis i sòcies les persones que ho demanin per escrit i siguin admeses pel President. La sol·licitud d’ingrés d’un menor d’edat ha de ser feta pel seu representant legal.

L’admissió de socis i sòcies és potestativa del President, el qual no ha de justificar cap refús de sol·licitud d’ingrés, encara que escoltarà l’opinió del Consell Consultiu.

A proposta de la Junta o del 10% dels socis i sòcies, l’Assemblea General podrà nomenar socis i sòcies d’honor.

Article 11

La presentació de la sol·licitud d’ingrés pressuposa l’acceptació d’aquests Estatuts i de totes les altres disposicions que regeixen la vida social.

Article 12

A tots els socis i sòcies se’ls expedirà el títol acreditatiu de la seva condició, de la manera i amb la periodicitat que fixi el President.

Article 13

Tots els socis i sòcies tenen dret a:

 1. Assistir i participar als actes i fer ús dels altres serveis i facilitats que l’Associació organitzi o hi participi, sempre d’acord amb les condicions d’assistència o participació i amb les limitacions que s’hagin establert.

 2. Entrar al local social i fer us de les seves instal·lacions i serveis, dintre dels horaris regulars d’obertura i amb les condicions d’utilització que es fixin.

 3. Ser electors i elegibles per als càrrecs de President, Vice-president o Vocals del Consell Consultiu, amb les limitacions dels articles 32 i 38 dels presents Estatuts, excepte els socis i sòcies d’honor.

 4. Els socis i sòcies menors d’edat tindran les limitacions als drets d’aquest article que marquin les lleis i que les activitats aconsellin a criteri del President.

 5. Ésser informats de la marxa de l’associació i, en particular, d’ésser informats de la identitat dels altres associats, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes.

 6. Ésser informats pel President, un cop convocada l’Assemblea i amb l’antelació suficient, de l’Ordre del Dia corresponent, i rebre’n informació verbal durant la reunió.

 7. Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i de les disposicions de les Assemblees Generals i del President.

 8. Els socis i les sòcies d’honor tenen veu però no tenen dret a votar.

Article 14

Els socis i les sòcies, excepte els d’honor, satisfaran les quotes ordinàries i extraordinàries que s’estableixin, dintre dels terminis i al lloc de pagament que fixi el President. El President pot suspendre total o parcialment dels seus drets, excepte els de participació en Assemblees i ser electors i elegibles, i donar de baixa els socis i sòcies que no estiguin al corrent de pagament de les seves quotes.

Article 15

Cap soci no pot al·legar desconeixement d’aquests Estatuts, ni de les disposicions de les Assemblees General ni de les del President que hagin estat comunicades segons estableix l’article 8.

Article 16

Totes les comunicacions trameses a l’adreça que el soci hagi donat a l’Associació es consideraran vàlidament notificades. Igualment es consideraran vàlidament presentats al cobrament tots els rebuts adreçats al compte bancari que el soci hagi indicat.

Correspon al soci informar l’Associació, en el moment que es produeixin, dels canvis d’adreça i de compte bancari.

Article 17

L’Associació no és responsable de les pèrdues, danys i perjudicis causats pels socis i sòcies. La responsabilitat serà sempre dels causants.

Article 18

Cap soci o sòcia, ni cap altre persona, no pot fer ús del nom de l’Associació sense permís escrit previ del President.

Article 19

Qualsevol compromís, econòmic o altre, adquirit en nom de l’Associació sense tenir autorització escrita prèvia del President per a fer-ho és responsabilitat personal de qui l’hagi adquirit.

Article 20

Qualsevol conducta inadequada dels socis i sòcies que pugui ser considerada perjudicial per a l’Associació o el seu bon nom, pot ser sancionada fins amb la suspensió de drets, excepte els de participació en Assemblees i ser elector i elegible, o la baixa com a soci de l’entitat, per acord del President, sentit el Consell Consultiu, i amb l’audiència prèvia de l’interessat, segons el procediment disciplinari que proposi el Consell Consultiu, i s’aprovi en Assemblea.

Article 21

La condició de soci es pot perdre, amb pèrdua de tots els drets com a soci, per acord del President, per:

 1. Voluntat del soci, manifestada per escrit. Quan es tracti de soci menor d’edat, a petició del seu representant legal. No podrà ser acceptada la sol·licitud de baixa voluntària si el soci no està al corrent de pagament de llurs quotes socials i podrà ser refusada si estigues sotmès a procediment disciplinari.

 2. Deixar de satisfer, dintre dels terminis establerts, les quotes socials.

 3. Les disposicions de l’article 20.

CAPÍTOL III. Les Assemblees Generals

Article 22

Les Assemblees Generals, ordinàries o extraordinàries, son l’òrgan suprem de l’Associació. Els acords que s’hi prenguin, per majoria simple dels presents, quant aquests Estatuts no imposin una majoria més qualificada, son vàlids sempre que no s’oposin a aquests Estatuts.

Article 23

 1. L’Assemblea estarà constituïda per tots els socis i sòcies existents a la data de la convocatòria, que hi seran citats.

 2. Els socis i sòcies podran delegar per escrit la representació i vot en un altre. Cap assistent no pot acreditar un nombre de vots superior a tres.

 3. Les delegacions d’assistència computaran a tots els efectes com si el soci o sòcia representat fos present a l’Assemblea.

Article 24

Cada any se celebrarà Assemblea General Ordinària amb l’objecte d’examinar i, si s’escau, aprovar la memòria i estat de comptes anual corresponent a l’exercici anterior i el pressupost de l’exercici actual, elegir President i el Consell Consultiu, els anys que correspongui fer-ho, i tractar de qualsevol altre afer que el President sotmeti a deliberació.

L’Assemblea General Ordinària tindrà lloc durant els sis primers mesos després del tancament econòmic.

També s’inclouran a l’Ordre del Dia els assumptes que proposi el Consell Consultiu.

Article 25

Les Assemblees Generals Extraordinàries se celebraran a convocatòria del President, per la seva iniciativa, a requeriment del Consell Consultiu, o quan li ho demani al menys un deu per cent dels socis i sòcies, petició que haurà de fer-se per escrit amb argumentació de motius o finalitat.

A l’Assemblea General Extraordinària es podran incloure un o més assumptes en l’ordre del dia, quan així ho demanin al menys un deu per cent dels socis i sòcies. Si l’Assemblea ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de fer en el primer terç del període entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió, a fi que es puguin informar tots els associats de l’ampliació de l’ordre del dia.

En el moment de la celebració de l’Assemblea no es poden incloure temes diferents dels que constin a l’ordre del dia excepte que:

Article 26

Les Assemblees Generals es convocaran al menys trenta dies abans de la data de celebració, amb l’excepció de les Assemblees Generals Extraordinàries convocades pels socis/es, que el termini serà un màxim de 30 dies a comptar des del dia de la sol·licitud. Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria per a deliberar i prendre els acords pertinents si hi assisteixen més de la meitat dels convocats. Si per manca d’assistents no pogués reunir-se l’Assemblea en primera convocatòria, por fer-ho en segona convocatòria trenta minuts després de l’hora assenyalada per a la primera i prendre els acords que s’escaiguin, sigui quin sigui el nombre d’assistents. Al principi de l’Assemblea s’escollirà una mesa que dirigirà els debats i un secretari que aixecarà acta que signarà amb el President de l’Associació.

Els debats seran conclosos per les votacions pertinents però caldrà exhaurir totes les possibilitats de consens abans de sotmetre les qüestions a votació.

Article 27

Quan en una Assemblea General s’hagi d’elegir un nou President i/o Consell Consultiu, es convocarà al menys trenta dies abans de la data límit de presentació de candidatures.

Article 28

Les votacions d’eleccions amb més d’una candidatura seran secretes. També ho seran aquelles en que ho demani algun dels assistents.

CAPÍTOL IV. El President

Article 29

L’Associació és governada per un President, ajudat per un Consell Executiu nomenat per ell, amb l’assessorament del Consell Consultiu.

S’escollirà també un Vice-president que en absència del President farà les seves funcions.

Article 30

És funció del President complir i fer complir aquests Estatuts i els acords de les Assemblees Generals, resolent els dubtes d’interpretació que es presentin; administrar els béns de l’Associació; organitzar els serveis i actes propis de l’entitat; nomenar o contractar el personal de serveis i, si s’escau, fixar el sou; i en general, resoldre qualsevol assumpte d’interès per l’Associació.

També és funció del President representar oficialment l’Associació, orientar-ne el funcionament general, presidir les Assemblees Generals i atendre tots els afers que afectin l’Entitat.

Article 31

El President nomenarà responsables de les diverses tasques de l’Associació a socis o sòcies de la seva confiança que seran aprovats pel Consell Consultiu.

Com a mínim hi haurà:

Les tasques dels demés membres del Consell Executiu seran fixades pel President.

Article 32

Són elegibles com a President i Vice-president els socis/es amb més de dos anys d’antiguitat a la data d’elecció.

Article 33

Les candidatures a President i Vice-president seran tancades, es presentaran per escrit al menys trenta dies abans de l’Assemblea General en la que s’hagi de celebrar l’elecció.

Article 34

El President i el Vice-president són elegits per un mandat de quatre anys per l’Assemblea General Ordinària o, en circumstàncies excepcionals, per una extraordinària.

CAPÍTOL V. El Consell Consultiu

Article 35

El Consell Consultiu estarà format pels Ex-presidents que siguin socis/es i un màxim de quinze persones escollides a l’Assemblea General on es faci l’elecció del President.

Les normes de convocatòria dels membres electius seran les mateixes que per President i Vice-president amb les excepcions següents:

Les candidatures seran tancades però l’elecció serà feta amb llista única i vot nominal a tants candidats com a màxim com vacants a cobrir. Es comptaran tots els vots rebuts per a cada candidat i se sumaran tots els de la mateixa candidatura. Els llocs de Conseller seran repartits entre candidatures de forma directament proporcional.

Dins de cada candidatura obtindran lloc de Conseller els socis/es més votats fins a cobrir les places adjudicades.

Tot i establir-se el sistema electoral, es procurarà que hi hagi una candidatura unitària.

El nombre de membres nats no podrà superar els d’elecció.

Article 36

Les funcions del Consell Consultiu seran:

 1. Assessorar al President en totes les qüestions que aquest l’hi sotmeti.

 2. Proposar al President totes les mesures que estimi adients.

 3. Informar tots els casos de refús de sol·licituds d’ingrés.

 4. Donar el seu parer en totes les propostes de sanció.

 5. Proposar el procediment disciplinari i les seves possibles modificacions.

 6. Incloure a l’Ordre del Dia de les Assemblees Generals aquells assumptes d’importància que no siguin inclosos pel President.

 7. En casos excepcionals, requerir al President perquè convoqui Assemblea General.

 8. Establirà les seves normes de funcionament.

 9. Per majoria de 4/5 podrà, en casos molt excepcionals, cessar al President o assumir-ne les seves funcions, convocant en el mateix acte l’Assemblea General Extraordinària on s’escolleixin nous President, Vice-president, i membres electius del Consell Consultiu, que no podrà demorar-se més enllà de dos mesos.

 10. Donar el vist i plau a les propostes de responsable de les diverses tasques de l’Associació que els proposi el President.

Article 37

És elegible com a membre del Consell Consultiu qualsevol soci, procurant-se que siguin persones de manifesta solvència ètica i de trajectòria reconeguda públicament.

Article 38

Tots els càrrecs de l’Associació seran no retribuïts.

Cap persona que cobri un sou de l’Associació podrà ocupar un càrrec als òrgans de direcció.

CAPÍTOL VI. Reforma dels Estatuts

Article 39

Les reformes dels presents Estatuts hauran de ser aprovades en Assemblea General Extraordinària convocada a tal fi, amb el vot favorable de 2/3 dels socis/es presents, excepte els articles 1, 2 i 39 que precisaran una majoria de 4/5.

Article 40

El Consell Consultiu a proposta del President o de qualsevol soci estudiarà, unificarà, modificarà i informarà de les propostes de reformes dels estatuts, sobre les que decidirà l’Assemblea.

En cas que les propostes obtinguin entre el 50 i el 66% de recolzament, o entre el 50 i el 80% en els casos dels articles 1, 2 i 39 l’Assemblea es dotarà del mètode per buscar una solució amb el màxim de consens possible, sense modificar l’article 39.

CAPÍTOL VII. Dissolució i fusió de l’Associació

Article 41

L’Associació es dissoldrà per acord pres per almenys ¾ dels socis/es presents en Assemblea General Extraordinària convocada amb aquesta única finalitat.

El Consell Consultiu es constituirà en comissió liquidadora i seran cessats President i Vice-president.

Els béns de que disposi l’Associació seran destinats a organitzacions no governamentals laiques sense ànim de lucre.

Article 42

La fusió de l’Associació amb una altra entitat que impliqui la pèrdua o limitació de la independència de l’Associació ha de ser aprovada per almenys els ¾ dels socis/es presents en Assemblea General Extraordinària convocada amb aquesta única finalitat.

CAPÍTOL VIII. Règim econòmic de l’Associació

Article 43

L’Associació portarà una comptabilitat ordenada, diligent, adequada a la seva activitat, fidel i que permeti seguiment cronològic de les operacions i elaborar els comptes anuals. Aquesta comptabilitat es plasmarà en un llibre de caixa i un llibre de comptes anuals. Aquest últim serà accessible al públic.

Barcelona, solstici d’hivern de 2011

Aprovat per l’Assemblea General Extraordinària