castellano


Certificat Apostasia
apostasia Arxiu Ateus carta concordato Debats dios estado laico falso iglesia laica laicidad laicitat lliga mort Novedades tertulia Tertúlies trobades trobades apostasia


Codi etic


Ateus de Catalunya és soci fundador de la AILP


ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ “ATEUS DE CATALUNYA” (extracte)

En els Estatuts és on recullen les normes de funcionament i els motius de l’existència de l’associació, per això indiquem a continuació alguns dels articles més representatius del texte.

Extracte dels Estatuts de l’Associació “Ateus de Catalunya”. Aprovats al solstici d’hivern de 1.994.

 

CAPÍTOL I. Nom, Objecte Social, Organització.

 

Article 1

El nom de l’associació és “ATEUS DE CATALUNYA” (en endavant l’Associació), fundada al solstici d’hivern de 1.993.

En llengua castellana l’Associació serà coneguda com “ATEOS DE CATALUNYA”.

Article 2

És objectiu de l’Associació agrupar, sense ànim de lucre, els ciutadans amb una ètica, una moral, uns valors socials i unes normes de conducta atees, democràtiques i tolerants, basats en l’home, la natura, la ciència i els drets humans naturals, desenvolupant en benefici de la col·lectivitat associada, i de la societat en general, les següents finalitats:

1. Estendre l’ètica i la moral atees.

2. Promoure activitats culturals, socials, de lleure, de formació i de solidaritat basades en l’ètica i la moral atees.

3. Impulsar un Estat efectivament laic en tots els seus ambits: legislació, imatge, escola pública i concertada, tots els ambits dels poders legislatiu, executiu i judicial, mantenint un escrupulós respecte a la llibertat individual de creences i d’associació, i foragitant tota discriminació per motius religiosos al nostre país.

4. Organitzar, gestionar, promoure i participar en actes, manifestacions i activitats de tota mena congruents amb els objectius enunciats.

 

CAPÍTOL II. Els socis.

 

Article 11

La presentació de la sol·licitud d’ingrés pressuposa l’acceptació d’aquests Estatuts i de totes les altres disposicions que regeixen la vida social.

Article 12

A tots els socis se’ls expedirà el títol acreditatiu de la seva condició, de la manera i amb la periodicitat que fixi el President.

Article 13

Tots els socis tenen dret a:

1. Assistir i participar als actes i fer ús dels altres serveis i facilitats que l’Associació organitzi o hi participi, sempre d’acord amb les condicions d’assistència o participació i amb les limitacions que s’hagin establert.

2. Entrar al local social, quan es tingui, i fer us de les seves instal·lacions i serveis, dintre dels horaris regulars d’obertura i amb les condicions d’utilització que es fixin.

3. Ser electors i elegibles per als càrrecs de President, Vicepresident o Vocals del Consell Consultiu, amb les limitacions dels articles 32 i 38 dels presents Estatuts.

4. Els socis menors d’edat tindran les limitacions als drets d’aquest article que marquin les lleis i que les activitats aconsellin a criteri del President.

 

CAPÍTOL III. Les Assemblees Generals.

 

Article 22

Les Assemblees Generals, ordinàries o extraordinàries, son l’òrgan suprem de l’Associació. Els acords que s’hi prenguin, per majoria simple dels presents, quant aquests Estatuts no imposin una majoría mes qualificada, son vàlids sempre que no s’oposin a aquests Estatuts.

 

CAPÍTOL IV. El President.

 

Article 29

L’Associació és governada per un President, ajudat per un Consell Executiu nomenat per ell, amb l’assesorament del Consell Consultiu.

S’escollirà també un Vicepresident que en absència del President farà les seves funcions.

Article 32

Són elegibles com a President i Vicepresident els socis amb més de dos anys d’antiguitat a la data d’elecció.

 

CAPÍTOL V. El Consell Consultiu.

 

Article 35

El Consell Consultiu estarà format pels Expresidents que siguin socis i un màxim de quinze persones escollides a l’Assemblea on es faci l’elecció del President.

(…)

El nombre de membres nats no podrà superar els d’elecció.

Article 37

És elegible com a membre del Consell Consultiu qualsevol soci, procurant-se que siguin persones de manifesta solvència ètica i de trajectòria reconeguda públicament.

Article 38

Tots els càrrecs de l’Associació seran gratuits.

Cap persona que cobri un sou de l’Associació podrà ocupar un càrrec als organs de direcció.

 

CAPÍTOL VI. Reforma dels Estatuts.

 

Article 39

Les reformes dels presents Estatuts tindran que ser aprovades en Assemblea General Extraordinària convocada a tal fi, amb el vot favorable de 2/3 dels socis presents, excepte els articles 1, 2 i 39 que precisaran una majoria de 4/5.