ATEUS DE CATALUNYA

Campanya per a suprimir l’assignatura de religió de les escoles i instituts

Aquesta campanya pretén sensibilitzar l’opinió pública en general, però sobretot la comunitat educativa, de la necessitat de suprimir qualsevol contingut de caràcter confessional o doctrinari del sistema educatiu oficial, incloent tota referència a elements religiosos o ideològics en forma de fenòmens culturals dins les disciplines corresponents, i prevenint la possibilitat que l’àmbit educatiu pugui transformar-se en una plataforma d’adoctrinament.

La funció del sistema educatiu ha de ser formar els joves i infants en una educació laica, respectuosa amb les diferents opcions de consciència, religioses o no, com correspon al marc aconfessional definit per la Constitució, però preservant tanmateix l’àmbit educatiu de qualsevol possible ingerència proselitista per part de grups religiosos o ideològics amb interessos particulars.

La realitat ens mostra que l’assignatura de religió que figura als actuals plans d’estudi és una assignatura “confessional” que té per finalitat la transmissió de la “fe”. La religió és una creença, no una forma de coneixement. És una ideologia administrada per col·lectius amb els seus propis interessos i, per tant, el seu aprenentatge hauria de ser quelcom completament voluntari i privat. El lloc natural de la religió no pot ser l’àmbit educatiu oficial, i encara menys ser finançada amb fons públics de tots els ciutadans. La presència d’una assignatura confessional als plans d’estudi representa un atemptat inacceptable a la llibertat de consciència que posa en qüestió l’autonomia intel·lectual de l’individu i la pròpia neutralitat ideològica de l’Estat.

En el marc d’una societat cada cop més pluricultural és imprescindible garantir la laïcitat del sistema educatiu, tot preservant el legítim dret a la diferència que ha de poder exercir-se amb plena llibertat, però sense envair l’espai públic patrimoni de tots els ciutadans. Si volem el dia de demà una societat democràtica formada per homes i dones lliures aleshores no podem permetre que les nostres escoles i instituts es segueixin utilitzant com a plataformes d’apostolat. Cal suprimir l’assignatura de religió del sistema educatiu.

 

Per què l’assignatura de religió ha de suprimir-se del sistema d’educació oficial?

1. En un Estat aconfessional no és acceptable la presència d’una assignatura de caràcter confessional als plans d’estudi. La Constitució estableix que “Cap confessió tindrà caràcter estatal”. Això significa que l’Estat es defineix neutral en matèria de pensament, consciència i religió, i que ha de garantir la llibertat dels ciutadans en aquest àmbit, però també suposa que l’Estat no hauria de promoure activament cap forma de creença o ideologia concreta.

2. L’única assignatura de religió que existeix al sistema educatiu del nostre país és una assignatura de caràcter confessional. La seva finalitat és trametre als alumnes creences i valors religiosos. Els continguts d’aquesta assignatura no són elaborats pel Ministeri sinó per les confessions religioses, i les classes són impartides per professors designats per les pròpies confessions, no per l’Administració.

3. L’assignatura de religió no transmet coneixements, sinó creences especulatives i valors morals subjectius. S’acostuma a donar per descomptat que qualsevol contingut docent respon a un coneixement indubtable, el que és completament erroni o fals. Els fets o esdeveniments acceptats per la “fe” no són coneixements positius, són creences. L’aprenentatge d’aquestes creences pot ser perfectament mesurable, però això no les hi confereix cap certificat de veracitat.

4. La formació integral de la persona que correspon garantir als poders públics a l’àmbit escolar no precisa dels valors religiosos. La formació dels alumnes inclou tant coneixements positius com valors i referents morals. Cap educació pot ni ha de mantenir-se totalment al marge de la transmissió de valors, però a l’àmbit escolar oficial només haurien de contemplar-se aquells que formen part del patrimoni comú de la nostra societat democràtica, que no són específics de cap religió ni ideologia concreta.

5. La finalitat última de qualsevol ensenyament de caire confessional és fer proselitisme d’una confessió religiosa o organització ideològica determinada. La naturalesa de tota assignatura confessional és inculcar a l’alumne unes creences, transmetre un sistema de valors i una forma d’interpretar la realitat, és a dir promoure una doctrina. L’Església catòlica reconeix que per a ella l’educació és un important camí d’apostolat, i aquest és el principal motiu de la seva presència a l’àmbit educatiu.

6. Suprimir l’actual assignatura de religió confessional dels plans d’estudi no suposa expulsar la religió de l’àmbit escolar. L’anomenat “fet religiós”, és a dir els elements històrics, filosòfics, artístics o culturals relacionats amb la religió han de figurar, com qualsevol altre element de la nostra cultura, religiós o no, a les àreas temàtiques i assignatures corresponents, però sense connotacions confessionals. No es tracta d’expulsar la religió de l’escola, sinó de suprimir tot adoctrinament confessional.

7. Suprimir l’assignatura de religió confessional dels plans d’estudi no significa proscriure l’ensenyament de la religió, sinó situar-la al lloc que li correspon. Res impedeix als alumnes que ho desitgin rebre aquesta formació en els centres escolars que optin voluntàriament per oferir aquesta possibilitat fora de l’horari escolar, como succeeix amb altres activitats opcionals, o bé rebre aquesta formació en altres instal·lacions al marge dels centres educatius oficials.

8. Suprimir l’assignatura de religió confessional de l’àmbit escolar oficial no és anar en contra de la religió, sinó defensar la neutralitat ideològica del sistema educatiu. El sistema d’educació oficial no hauria de servir per a promoure cap mena de creences ni opcions de consciència particular, favorables ni contràries a la religió, i menys encara per afavorir-ne unes en detriment de la resta.

9. No és legítim obligar els alumnes que no volen seguir els ensenyaments confessionals a realitzar una assignatura alternativa. La inclusió d’una alternativa no és més que un pretext per a justificar la presència de la religió confessional als centres educatius. Els alumnes que no desitgen fer religió es veuen així obligats a seguir una altra assignatura diferent tan sols per afavorir l’elecció de l’assignatura confessional.

10. Els professors de l’assignatura de religió són “designats” a voluntat pels dirigents religiosos. S’argumenta que aquestes persones tenen la preparació i compleixen els requisits que marca l’Administració, però també se’ls exigeix que donin exemple de la seva “fe” i poden arribar a ser expulsats del seu lloc de treball per tenir una determinada opció política o sexual, o bé reivindicar drets laborals reconeguts a la resta dels treballadors.

11. Els professors que donen l’assignatura de religió a l’ensenyament públic no estan obligats a superar el mateix procés de selecció que la resta dels docents. Aquests professors són “designats” per les autoritats religioses sense que hi hagi cap control que garanteixi una veritable igualtat d’oportunitats, ja que són triats en base a raons de confiança personal i d’adhesió ideològica.

12. Els professors que donen l’assignatura de religió confessional són pagats per l’Estat per difondre una doctrina i realitzar funcions d’apostolat. El proselitisme religiós al sistema educatiu oficial és finançat així amb els diners de tots els contribuents. L’Estat finança de forma encoberta el proselitisme religiós en comptes de promoure una educació laica basada en el respecte i els valors democràtics.

Tríptic en format pdf

Cartell en format pdf


PÀGINA PRINCIPAL

©ATEUS DE CATALUNYA

Apartat de Correus núm. 13.112

08080-Barcelona

info@ateus.org

http://www.ateus.org

Tel. 696.505.636